Privacy Policy – GAELE

Algemeen

Het project GAELE is tot stand gekomen op initiatief van TestAankoop, en wordt gezamenlijk gerealiseerd en beheerd door de Enbro NV en Test Aankoop.
Enbro NV en Test Aankoop hechten veel belang aan uw privacy, en doen er dan ook alles aan om hun organisatie inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in lijn te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Deze policy is van toepassing op het volledige klantenbestand en op alle bezoekers van de website.

Verwerkingsverantwoordelijken:

 1. NV ENBRO
  Kortrijksesteenweg 387
  8530 Harelbeke
  E-mail info@gaele.be
  Telefoonnummer 02 / 899 04 68
 2. Test Aankoop
  Hollandstraat 13
  1060 Sint-Gillis
  E-mail: privacy@test-aankoop.be

Beide verwerkingsverantwoordelijken zijn uitsluitend en enkel verantwoordelijke voor hun eigen verwerkingen. Zij zijn in geen geval gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en bepalen elk individueel het doel en de middelen van hun eigen verwerkingen. In de communicatie met u zal steeds aangegeven worden van welke verwerkingsverantwoordelijke de communicatie uitgaat.

Zo is Test Aankoop enkel verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens met als doel de communicatie en marketing betreffende de producten en diensten van Test Aankoop. Zij is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de NV ENBRO uitvoert.

De NV ENBRO is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het beheer van de website, het mandaat, de overeenkomst gesloten op de website en het sluiten van overeenkomsten met energieleveranciers, evenals van alle communicatie en marketing die uitgaat van de NV ENBRO. Zij is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die Test Aankoop uitvoert.

Welke gegevens?

Persoonsgegevens zijn volgens de AVG alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare ofgeïdentificeerde natuurlijke persoon. In de eerste plaats betreft dit de identificatie-en contactgegevens die wijverzamelen via de invulformulieren op onze website. Daarnaast verkrijgen we gegevens door uw gebruik vanonze website (zie Cookie Policy), en onze diensten. Ten slotte zijn er de gegevens die u ons overmaakt via anderekanalen, zoals daar zijn onze call centers, onze verkopers, contracten, e-mails en onze partners.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens ofgegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang,geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van ENBRO NV.

Waarom?

De voornaamste reden van het verwerken van uw gegevens is de uitvoering van de door u gesloten contractenmet Enbro. Om ons in staat te stellen u optimaal te bedienen en een vlekkeloze dienstverlening aan te bieden,hebben wij nood aan uw gegevens.Tevens kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden door Enbro NV of Test Aankoop om u te informeren over nieuwe diensten of promoties die voor u van belang kunnen zijn.

Wie?

Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke omzichtigheid behandeld en verwerkt. In de eersteplaats door Enbro NV en Test Aankoop. Daarnaast worden uw gegevens verwerkt door onze verwerkers: call centers, commercial agents en desgevallend subagents in onderaanneming netbeheerders, energieleveranciers, bevoegde overheidsinstanties en andere mogelijke partners.
Bij een aantal applicaties, zoals onder meer de digitale klantenzone, dient u zich te identificeren alvorens hetplatform te gebruiken. Dit laat onze klantendienst toe om u te ondersteunen bij technische problemen enverschaft ons inzicht in uw profiel.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronischewijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit teschrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op dehoogte te houden van aanbiedingen van ENBRO NV en Test Aankoop (marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes over producten, diensten en andere)

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats,telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan ENBRO NV aanneemt dat zeinteressante informatie hebben voor u. Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.

Bewaartermijn

Uw gegevens, die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van uw overeenkomst met Enbro NV, wordenbewaard zolang deze overeenkomst loopt. Nadien worden de gegevens nog zeven jaar bijgehouden om tevoldoen aan de wettelijke verplichting om boekhoudkundige gegevens en stavingsstukken bij te houden.

De gegevens die Test Aankoop verwerkt worden verwerkt op basis van toestemming en worden onmiddellijk gewist bij intrekking van de toestemming.Bij alle communicatie zal steeds een opt-out voorzien zijn.

Rechten van de betrokkene

De AVG geeft aan de betrokkenen, dit zijn de natuurlijke personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden,enkele uitgesproken rechten om controle te houden over de verwerking van diens gegevens. U kan te allen tijdeen met redelijke tussenpozen toegang en inzage verkrijgen in de door ons verwerkte gegevens. Na identificatie(stuur dus bij voorkeur kopie van uw identiteitskaart mee met uw verzoek) en binnen een termijn van uiterlijkéén maand na het verzoek sturen wij u een overzicht van alle verwerkte gegevens in een technisch gangbare enmachineleesbare vorm toe. Dit overzicht bevat volgende gegevens:

 • De persoonsgegevens;
 • De verwerkingsdoeleinden;
 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen wordenverstrekt
 • (indien mogelijk) De periode gedurende dewelke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, ofde criteria om die termijn te bepalen;
 • Dat de betrokkene het recht heeft om klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit of derechtbank;

Mocht u vaststellen dat er een fout in onze gegevens geslopen is, dan kan u tevens rectificatie hiervan vragen,op dezelfde manier.
Aan een eerste aanvraag wordt kosteloos voldaan. Herhaalde aanvragen, of aanvragen in meerdere exemplarenworden uitgevoerd tegen een administratieve kost die u vooraf wordt meegedeeld.Verder kan u, onder bepaalde omstandigheden, de beperking (tijdelijke of definitieve stopzetting) vanverwerking vragen. Dit kan indien de gegevens niet correct zijn (gedurende de termijn die redelijkerwijs nodig isvoor de rectificatie van de gegevens), onrechtmatig verwerkt worden, de verwerking niet langer dienstig of noodzakelijk is of wanneer bezwaar gemaakt is tegen de verwerking (gedurende de tijd die nodig is om hetverzoek van bezwaar te beoordelen).

Met een verzoek houdende het recht van verwijdering kan in volgende gevallen de volledige verwijdering vanalle verwerkte gegevens vragen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszinsverwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), ofartikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geenprevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maaktbezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijkerecht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van deinformatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.
Recht van bezwaar

Dit recht neemt een aparte plaats in binnen de rechten van betrokkenen en wordt derhalve apart behandeld.Hier zijn twee onderscheiden scenario’s mogelijk.

1. Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing

Hiervoor stuurt u een ongemotiveerd verzoek naar Enbro NV of Test Aankoop (naargelang de communicatie van de ene of de andere onderneming uitgaat), met de duidelijke mededeling dat u bezwaar maakttegen de verdere verwerking van uw gegevens met betrekking tot direct marketing. De verwerking zal daarnaonmiddellijk en onherroepelijk stopgezet worden. Enbro NV en Test-Aankoophoudenhiervoor een aparte blacklist bij waarbijde noodzakelijke gegevens worden bijgehouden om blijvend aan dit bezwaar te kunnen voldoen.

2. Uw gegevens worden verwerkt op grond van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang

Hiertoe stuurt u een gemotiveerd verzoek naar Enbro NV of Test Aankoop (naargelang de communicatie van de ene of de andere onderneming uitgaat), metopgave van de reden(en) waarop uw verzoeksteunt. Na beoordeling van uw verzoek, en onderzoek of er geen andere dwingende gerechtvaardige belangenzijn die zwaarder doorwegen dan uw eigen belangen, rechten en vrijheden, wordt de verwerking eventueelstopgezet. In elk geval krijgt u een gemotiveerde beslissing.In beide gevallen gebeurt het indien van het verzoek kosteloos.

Verhaal tegen onrechtmatige verwerking

Indien u meent in uw rechten en vrijheden te zijn gekrenkt, en na uitputting van het uitoefenen van uw rechtenbij Enbro NV of Test Aankoop (naargelang de communicatie van de ene of de andere onderneming uitgaat), of bij moeilijkheden in verband met het uitoefenen van deze rechten kan u zich wenden tot deGegevensbeschermingsautoriteit met een schriftelijke klacht. De Gegevensbeschermingsautoriteit is te bereikenop volgend adres:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail: contact@apd-gba.be

U kan tevens verhaal halen bij de nationale rechtbanken. Richt u hiervoor tot de procureur des Konings bij derechtbank van eerste aanleg, of rechtstreeks tot de voorzitter. Het is ten zeerste aan te raden zich hiervoor telaten bijstaan door een advocaat.

Cookie Policy – Enbro NV

Enbro NV gebruikt gebruikt op haar website cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies”genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneeru onze website bezoekt. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies dienodig zijn om onze website correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. nietherhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registrerenvoor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website, relevanteaanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website, en cookies van derden voor de inhoud en de werkingvan onze website te verbeteren

Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in de meeste browsers. Le top: de meeste websites werken niet optimaalals u cookies uitschakelt.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, voor het optimaliserenvan uw surfgemak en voor marketing doeleinden. Indien u niet wil dat deze gegevens gebruikt worden voormarketing doeleinden kan u dit hier aangeven.